Meandering thoughts of a wandering blonde abroad in Asia. Updates about all sorts of fun and interesting findings including: travel, history, culture, art, law, business, fashion, cooking, and more.
URL: https://www.deceptivelyblonde.com
Added: March 20, 2017
Authority:
Type: Blog
Language: English
Category: Travel
  Analytics :: more
   Latest Posts :: more

Finding #Love on the Magpie Bridge

Xi?n yún nòng qi?o, f?i x?ng chuán hèn, yín hàn tiáo tiáo àn dù J?n f?ng yù lù yì xi?ng féng, biàn shèng què rén ji?n wú shù Róu qíng sì shu?,  ji? q? rú mèng, r?n gù què qiáo gu? lù Li?ng qíng ruò shì j

#Tropical Delight

#blueraspberry and #orange #fruit drink!  Tastes like blue #popsicles ????  Puts me in the #island mood! A good thing since it’s freezing. 

A Lovely Day For #Flowers

I just ? the Beautiful trees here on campus! Spring is one of my favorite seasons!