Stories, Photos, Myths, Art, and News Articles about the Arts and World Cultural Heritage. Focuses primarily on Chinese, Korean, and Japanese arts, history, and culture.
URL: https://theculturedmuse.com/
Added: March 20, 2017
Authority: 1.0000
Type: Blog
Language: English
  Analytics :: more
   Latest Posts :: more

Pagoda #Park

Wanna climb the pagoda? ???? The beautiful sight greeted me on the way to classes. It’s a lovely pagoda up on the hill and part of a park in the middle of our campus.  I love all the #colors! **Just don’t go up there at night. ????  It’s ...

Finding #Love over the Magpie Bridge

Xi?n yún nòng qi?o, f?i x?ng chuán hèn, yín hàn tiáo tiáo àn dù J?n f?ng yù lù yì xi?ng féng, biàn shèng què rén ji?n wú shù Róu qíng sì shu?,  ji? q? rú mèng, r?n gù què qiáo gu? lù Li?ng qíng ruò shì j

Art I Love ~ Misty Mood

Leonid Afremov “Misty Mood”