Recent Updates: Blog o Rynku Pracy w Polsce. Informacje o wynagrodzeniach, komentowanie aktualnych wydarzeń gospodarczych.

Visit http://www.zarabiaj.pl/blog/ For Recent Updates.

This Blog Posts All Posts Directory Listings Articles

Sukienka dla sukcesu w pracy

03/27/2013 05:22:32 AM

Wbrew pozorom, nie chodzi wcale o pracowniczy dresscode, ale o… pomoc w znalezieniu pracy. Poszukuj?ce pracy kobiety mog? liczy? na wsparcie do?wiadczonych kole?anek, które odnios?y sukces i chc? dzieli? si? recept? nie niego. To sed > read more

Nie pal za sob? mostów

03/03/2013 16:13:39 PM

Psychologowie i doradcy zawodowi powtarzaj? - cho? odej?cie z pracy cz?sto wi??e si? z nerwami i negatywnymi emocjami - nie warto odchodzi? w stanie wojny i pali? za sob? mostów. Pokojowe rozstanie mo?e przynie?? korzy?ci i firmie, i p > read more

Niekonwencjonalne metody szkoleniowe

03/02/2013 15:01:19 PM

D?u??ca si? gadanina, podparta co najwy?ej prezentacj? w programie PowerPoint? Okropno??! A mo?e by tak zast?pi? nudne wyk?ady szkoleniowe na przyk?ad gr? wideo? Od razu wiedza staje si? ciekawsza i a? chce si? nabywa? nowe umiej?t > read more

Pieni?dze najlepsz? motywacj?

02/28/2013 17:30:04 PM

Co powinien zrobi? pracodawca, aby pozyska? dobrych pracowników lub doceni? ich i wyrazi? uznanie? Z bada? wynika, ?e najlepszym sposobem jest zadbanie o ich finanse. Wygl?da wi?c na to, ?e pieni?dze s? najlepsz? motywacj?. Serwis Gazet > read more

Szkolenia pracowników

02/24/2013 14:42:25 PM

Wed?ug bada? przeprowadzonych przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci - jeszcze dwa lata temu ponad po?owa pracowników ma?ych i ?rednich firm w ?aden sposób nie podnosi?a swoich kwalifikacji. Dzi? sytuacja ta wygl?da ju? lepie > read more

Telepraca

02/23/2013 11:16:06 AM

W przesz?o?ci wykorzystywa?y j? g?ównie osoby posiadaj?ce w?asne firmy i chc?ce zaoszcz?dzi? na kosztach wynajmu biura. Od 2007 roku jest oficjalnie wpisana do kodeksu pracy, co oznacza, ?e w domu pracowa? mo?na tak?e na podstawie umow > read more

Kariera 50+

02/21/2013 11:29:16 AM

Czy pi??dziesi?cioletni pracownicy to osoby “wypalone” zawodowo, które ju? tylko odcinaj? karteczki od wypracowanej pozycji zawodowej i niecierpliwie odliczaj? lata do emerytury? Nic bardziej mylnego. Dla wielu to idealny wiek, by > read more

Humanista na rynku pracy

02/20/2013 09:56:25 AM

“?miali si?, gdy poszed?em na socjologi?… mówili, ?e to bez przysz?o?ci, ?e nie znajd? po tym pracy. Teraz to ja si? ?miej?, gdy nak?adam im mniej frytek lub nie dodam sosu”, “Kierunki humanistyczne to ?ciema > read more

Mobbing w pracy

08/21/2012 15:57:12 PM

„Mobbing to obra?liwe zachowanie poprzez m?ciwe, okrutne,  z?o?liwe lub upokarzaj?ce usi?owanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (…), którzy staj? si? przedmiotem psychicznego dr?czenia. Innymi s?owy mobbing to pro > read more

Krótko o Urlopie wypoczynkowym

08/21/2012 15:22:29 PM

Ka?dy pracownik zatrudniony na umow? o prac? ma prawo do dni wolnych od powierzanych mu obowi?zków. Przys?uguje mu prawo do corocznego, nieprzerwanego i p?atnego urlopu przeznaczonego na odpoczynek. Celem urlopu jest zregenerowanie si? oraz w > read more© 2006-2016 OnToplist.com, All Rights Reserved